De geschiedenis van Zang en Vriendschap Landsmeer

periode 1919-1969

Voor 1919 was er in Landsmeer al een zangvereniging die door de watersnood en de mobilisatie was ontbonden. Gelukkig werd er een Algemene Vergadering uitgeschreven wat tot resultaat had dat op 17 Oktober 1919 de Gemengde Zangvereniging “Zang en Vriendschap”werd opgericht met een ledental van 40.

. dhr. en mevr. Roele, één der oprichters

Het koor stond toen onder leiding van dirigent dhr. G. Brandjes die dezelfde winter al een openbare uitvoering gaf voor een overvolle zaal. Anderhalf jaar na de oprichting schreef het koor zich in voor het eerste concours in Westzaan, wat het koor geen eerste, maar een klein prijsje opleverde. Dat gaf niet, alle begin is moeilijk. Dat het koor weer gauw zonder dirigent zat blijkt, als na het concours in het Concertgebouw te Amsterdam, de heer Brandjes bedankt voor het dirigentschap, omdat hij het resultaat te nihil vond. Als opvolger werd uit de rij van sollicitanten dhr. Post gekozen. Deze heeft 14 jaar lang als dirigent opgetreden. Natuurlijk heeft elke vereniging zijn ereleden, zo ook Zang en Vriendschap, en als eerste werd gedacht aan dhr. Ds. De Wagenmaker.

In 1925 werd het kinderkoor opgericht en……..ineens was er behoefte aan een piano. Geen nood, koppen bij elkaar en toen kwam er een bazar, waarvan uit de opbrengst ruimschoots een piano gekocht kon worden. Na het concours in Hilversum in 1929 waren de financiën er laag en ook het ledental begon te dalen. Een huisbezoek bij oud leden etc. bracht dit weer een beetje in het oude.

Op 17 April 1932 bestaat het koor 12 ½ jaar. Dit werd gevierd in de Ned. Herv. Kerk en wel in samenwerking met het Utrechts mannenkoor en ons eigen kinderkoor. Na het kerkconcert werd het feest voortgezet in het “Wapen van Landsmeer”. Dat het niet altijd rozengeur in de vereniging was, lezen we in het verslag van de jaarvergadering van 30 Oktober 1933. Er staat dan netjes, dat na enige opmerkingen een paar bestuursleden de zaal uitliepen en even daarna werd het hele bestuur ontbonden, om een nieuwe bestuur te kiezen.

Helaas op 1 Oktober 1936 werd besloten om dhr. Post op zijn eigen verzoek een ontslagbrief aan te bieden en tevens was sprake van opheffing van de vereniging. Dat de toenmalige presidente, dhr. v.d. Mel, zich bereid gevonden heeft tegen een laag bedrag zolang het dirigentschap op zich te nemen, heeft zeker tot het behoud van de vereniging geleid.

Op 1 Januari 1937 vond een bestuursvergadering plaats met de inmiddels nieuw aangetrokken dirigent dhr. Westerdaal. Dan dommelen er een paar jaren voorbij, waarin geen overdreven schokkende dingen gebeuren. Wel is het vermelden van de eerste operette “Rose Marie”, opgevoerd door eigen leden ten ere van het 20 jarig bestaan, de moeite waard.

In Juli 1943 kreeg Z&V het verzoek van zangvereniging “Wilskracht” uit Den Ilp een gezamenlijk concert te geven, maar aangezien er onenigheid ontstond tussen verschillende leden en de dirigent, ging dit concert niet door. Erger nog, op verzoek van de leden werd in een vergadering op 23 Augustus 1943 besloten dhr. Westerdaal te ontslaan. Aangezien toen de dirigenten niet voor het uitzoeken lagen, werd besloten dhr. Post te verzoeken weer terug te komen, hetgeen gelukte. Helaas ging hij er weer in 1945 bij Z&V weg, zodat er opnieuw een lange tijd van zoeken en bespreken aankwam.

Eindelijk op 19 Januari 1946 had het koor weer een dirigent in de persoon van dhr. Van Hees.

Op 5 Mei 1946 gaf het koor zijn medewerking aan het bevrijdingsfeest, maar omdat er nog te weinig was gerepeteerd en er omdat er te weinig leden waren, werd de hulp van zangvereniging “Noord” ingeroepen.

Op 24 November 1946 vond een concert plaats in samenwerking met de zangverenigingen “Noord”en “Odis”, wat zeer in de smaak viel bij het publiek. In het jaarverslag van de vergadering van 29 Oktober 1947 leest men, dat weer enkele dames en heren op huisbezoek zullen gaan bij diverse oud-leden, teneinde het ledental weer wat omhoog te brengen, vooral wat betreft de heren.

Op 10 November 1948 werd in een vergadering besloten subsidie aan te vragen bij de Gemeenteraad. Dit had succes en bracht het koor fl. 75,- in de kas. De eerste uitvoering met het kinderkoor had plaats op 26 Januari 1948. Na deze uitvoering bedankte dhr. Van Hees als dirigent en moest Z&V weer naar een ander uitkijken. De keuze viel op dhr. Jansen.

Dan staan we voor het 30-jarig bestaan. Uit het verslag leest men dat het een onvergetelijke avond was, waarin niet alleen het gemeentebestuur en verschillende verenigingen aanwezig waren, maar ook de oprichters en verscheidene donateurs. Na de pauze, waarin nog een tombola en een loterij gehouden werd, begon het onofficiële deel van de avond. De “flierefluiters” brachten een mooi toneelstuk

.

Ziet U de gelijkenis van de persoon in het midden met een huidig (nu met bril) koorlid

In 1950 schreef de vereniging diverse sanatoria aan met het doel een liefdadigheidsconcert te geven, maar geen één wenste hiervan gebruik te maken…..onbegrijpelijk. Wel werd op 28 Augustus 1950 samen met muziekvereniging “Amicitia”een concert gegeven tbv. de kankerbestrijding.

Het eerste concours waar het koor aan deelnam was op 29 Juni 1951 in het Belgische Bree. Van de drie werken welke voor de selectie ingeleverd moesten worden, wilde de jury twee werken horen, waarvan de eerste net de zwakste was. Toch werd een eerste prijs behaald met het hoogst aantal punten in de 1e afdeling. Dat betekende tot s’avonds blijven om in de ere-afdeling uit te komen. Ook daar een eerste en een tweede prijs, zodat het koor met blijde gezichten midden in de nacht naar huis gingen.

Toen kwam in 1954 het eerste optreden voor de VARA radio. Op 31 Januari zouden de opnames gemaakt worden en op 5 Februari worden uitgezonden. Wat was het koud toen de ploeg naar Hilversum vertrok en wat was het een belevenis. De voorspelling die de toenmalige secretaris Nel Fleur deed is uitgekomen, want in 1954 schreef zij………En dat ons koor mag groeien en bloeien naar de 50 jaar toe. Maar op dat moment zat het koor nog in haar 35e jubileumjaar, waarvan de feestavond was vastgesteld op Zaterdag 23 Oktober 1954. Leuk is te lezen hoe er zelfs nog een week voor de feestavond gekibbeld werd over het aantal broodjes, wel of geen gebakje aanbieden enz. enz., dit allemaal vanwege de financiën, maar de avond werd een succes.

Bij de ingekomen stukken van de vergadering van 13 December 1954 was een schrijven van de NCRV die op 7 Januari 1955 twee adviseurs wilden sturen om het koor te beluisteren. Zat er weer een radio optreden in de lucht?

In 1956 hadden we weer een concert in Hilversum wat zeer tegen viel en één in Nijmegen waar het koor een tweede plaats wegsleepte. In datzelfde jaar de huldiging van dhr. G Boer, die in Maart 1951 na dhr. Jansen onze dirigent werd en dus zijn 5- jarig jubileum vierde. In een open wagen met de drumband voorop en het koor erachter werd dhr. Boer van de “Meerbrug” opgehaald.

Dan volgt op 3 November een uitvoering in de Geref. Kerk met een strijkorkest.

Op de vergadering van 13 Augustus 1956 werd gesproken over het uitnodigen van de “Dortmunder Sängerknaben”, welke een gezamenlijk concert zouden geven op 26 Oktober.

Op 4 Augustus 1957 volgt een gezamenlijk openluchtconcert met “Concertina” ten ere van de sportweek. Om de kosten van de vereniging te kunnen blijven dekken werd een contributieverhoging ingesteld.

Op 12 Oktober 1957 een toneelavond met bal na waar Zang en Vriendschap altijd voor te porren is.

Dan plotseling een bijzondere ledenvergadering op 15 November 1957. Ëén van de leden beschuldigd het bestuur van een aantal dingen wat heftige discussies op gang bracht. Het eindigde met de wens van de voorzitter of het betreffende lid zich uit de vereniging wilde terugtrekken hetgeen ook gebeurde, en zo hield het koor zijn bestuur.

Op 27 Januari 1958 werd de toenmalige burgemeester van Landsmeer, dhr. G.G. Post, geïnstalleerd als erevoorzitter van de vereniging. Ook is het vermelden waard van de aanschaf van een vleugel welke dus in 1958 werd gekocht. Het overschot aan speelgoed van een bazar werd geschonken aan de VARA- speelgoedactie. En dan volgt de rechtstreekse radio-uitzending van de KRO. op 23 Augustus 1958. Bekend is dat tijdens deze uitzending Landsmeer uitgestorven was

.koor met dirigent dhr. Boer staande bij de nieuwe vleugel

Dan staat het 40-jarig jubileum voor de deur waarvoor tijdens de receptie op 24 oktober 1959 veel belangstelling was.

foto toenmalig bestuur

Na dit jubileum begon Z&V de mogelijkheid van uitwisseling te onderzoeken en vonden ze contact met het Duitse plaatsje Velbert. In de laatste tien jaar van 1959 tot 1969 vind er nog een tegenbezoek plaats, waarna het contact in verenigingsverband met Velbert werd verbroken.

Als tweede uitwisselingsmogelijkheid werd in 1964 het Duitse Wiedenest gevonden.

Op 20 en 21 Juni 1964 vond in de zaal van Café "Het Wapen van Landsmeer" voor de vierde keer op rij het Nationaal Zangconcours plaats. Op het programma stonden 20 koren uit het gehele land.

17 Mei 1969, de eerste zgn. Geinmarkt (rommelmarkt) werd gehouden met een bruto opbrengst van maar liefst fl. 1900,-.

Op 30 Mei 1969 ontvangst van het mannenkoor uit het Duitse Wiedenest voor een 3 daags bezoek aan Landsmeer, waarin zijn samen met Z&V medewerking verlenen met enige liederen tijdens de opening van het nieuwe gemeentehuis.

Zondag 18 Oktober 1969, tijdens de receptie van het 50-jarig jubileum kreeg het bestuur uit handen van burg. G.G. Post namens H.M. de Koniging de "Zilveren Erepenning".

29 November 1969, voor de 3e keer op rij behaalde het koor de 1e plaats op het concour in Rotterdam met een puntenaantal van 388 en kreeg daardoor de wisselbeker mee naar huis.

(tekst uit oa.het jubileumboekje van het 50-jarig bestaan, door Chris Tang, oud bestuurs- en koorlid)

Eerdaags het vervolg op de geschiedenis van het koor.