De contributie voor het koorlidmaatschap bedraagt €22,50 per maand.

Postbank- en/of bankrekeninghouder wordt verzocht de contributie over te maken

op Postbankrek.no. 2405945 t.n.v. Zangver. Zang en Vriendschap te Landmseer.

S.v.p. onder vermelding van de maand/maanden waarvoor de contributie bestemd is.

Het contributiejaar loopt van 1 Januari t/m 31 December